Planer og Investeringsprosjekter

Planer og Investeringsprosjekter

Prosjekter 2019-2022

IKT Investeringer for videre drift FARTT.

Nødvendige investeringer i serverpark/datarom. Behovet for nye investeringer i datarom blir større fremover. For å opprettholde stabil drift i takt med årlig vekst, overvåking-sikkerhet som følge av nye krav og økende trusselbilde, er det behov for en raskere utskifting av utstyr. For perioden 2019 - 2022 er det behov for utskifting av utstyr for 1,5 millioner kroner, hvert år.

Integrasjoner

Styret ber Utviklingsgruppe Administrasjon om å aktivere faggruppe økonomi og evt. andre fagpersoner for å utrede hvilke integrasjoner mellom fagsystemer og Visma entreprise som skal anskaffes i 2019, samt innføringsforløp for disse. Styret ber videre Utviklingsgruppe Administrasjon om å aktivere faggruppe sak/arkiv og evt. andre fagpersoner for å utrede hvilke integrasjoner mellom fagsystemer og ESA som skal anskaffes i 2019, samt innføringsforløp for disse. Administrasjon FARTT bidrar med en dedikert fagperson i hver av gruppene.

Rekrutteringsmodul HRM, (EasyCruit)

Styret ber faggruppe Lønn og personal om å etablere forprosjekt senest i 2. halvår 2019.

Sak og arkivsystem

Det kan disponeres inntil 100.000 til ulike versjonsoppdateringer/integrasjoner av ESA i 2019. Videre vil Styret i løpet av 2019 initiere en tverrfaglig prosess for å utrede framtidige versjonsbehov sett i forhold til nye behov i fagsystemer (f.eks. eByggesak fra Evry forutsetter ESA Elements), samt framtidige løsninger for eksternt kjernearkiv i henhold til Noark 5. Utfallet av denne prosessen vil være avgjørende for tidspunkt nyanskaffelse.

WEB publiseringsløsning/Portalløsning

Utviklingsgruppa foreslår å sette av kr. 100 000 årlig for å imøtekomme behov for nye integrasjoner med mer. Styret støtter forslag.

Administrasjonssystem barnehage

Styret vedtar å avsette kr 300 000 til gjennomføring av hovedprosjekt i 2019. Innenfor dette forventes at integrasjon mot Visma Enterprise og ESA, samt inndekking av anbudsomkostninger er dekket. Anbudsprosess må påbegynnes senest 4 kvartal i 2018. Styret ber utviklingsgruppe Oppvekst sette sammen en prosjektgruppe som kan starte anbudsprosess innen 1.11.2018.

Økonomisystem, opsjon eHandel

Styret er positive til eHandel-løsning, men dette forutsetter at innkjøpsfunksjonen klargjøres. Før høring foreslo styret hovedprosjekt i 2019, men en ny vurdering av kompleksitet i prosjektet tilsier at utviklingsgruppe administrasjon, med støtte fra faggruppe økonomi, gjennomfører et forprosjekt i 2019, forut for et mulig hovedprosjekt i 2020.

Digital meldingsbok, Visma Flyt skole

Styret ber utviklingsgruppa gjennomføre dette i 2019. 

KS-SvarUT, Visma Flyt Skole

Utviklingsgruppa foreslår dette i 2020. Dette er en egen modul til Visma flyt skole. Styret støtter gjennomføring av prosjektet i 2020.

Visma Flyt Sampro IP

Styret ber utviklingsgruppe iverksette innkjøpsprosess inklusive utrulling, implementering og opplæring i 2019. Prosessen skal innebefatte integrasjoner for digital og automatisert dokumentflyt med arkivsystem og andre relevante fagsystemer.

Investeringsplan FARTT 2018-2021