Nyheter
Om FARTT
 
 
IKT Fjellregionen IKS er en interkommunal virksomhet, stiftet 1. februar 2005. Virksomheten er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper.
Selskapet har følgende eiere:
 
  • Folldal kommune
  • Alvdal kommune
  • Rendalen kommune
  • Tynset kommune
  • Tolga kommune
 
Selskapet har hovedkontor i Tynset kommune, og har følgende ansvarsområde i hht selskapsavtalen, sist revidert 18.3.2009:
 
Selskapet skal utvikle og etablere tekniske løsninger, samt drifte systemer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi i eierkommunene på de områder der dette er kostnadseffektivt.
Selskapet skal på vegne av eierne være juridisk avtalepart overfor leverandører i den hensikt å oppnå rabatter og storkundefordeler.
Selskapet skal utvikle kompetanse på bruk av felles applikasjoner, tilby eierne brukerstøtte og tilpasninger til valgte systemer.
I den grad eierkommunene har samarbeidsrelasjoner som ønsker tilgang til systemer som driftes av IKSet, kan selskapet selge tjenester til disse.
 
Selskapet består administrativt av tre organ:
 
  • Representantskapet
  • Styret
  • Daglig leder
 
Selskapet administreres i dag av daglig leder, som er tilsatt i Tynset kommune, men som leies ut til selskapet i 100 % stilling. Med seg i driftsstaben, har daglig leder IT-konsulenter fra alle eierkommunene. Disse leies også ut til selskapet i 60 % stilling. Selskapet leier også lærlinger i 50 % av deres arbeidstid fra de kommunene i fellesskapet som har lærling med relevant fagkombinasjon. Personressursene er i hovedsak rettet mot drift, brukerstøtte, prosjekter og videreutvikling av tekniske løsninger.
 
Selskapet har, på vegne av eierne, oppgaver og ansvar tilsvarende det som ligger hos kommunenes ordinære IKT enheter/avdelinger.
Aktivitetskalender
Gå til Kalender
Kontakt
Lenker
Tynset i nyhetene